Polityka prywatności, regulamin oraz postanowienia licencyjne

Definicje występujące w polityce pywatności, regulaminie i licencji

1. Regulamin – regulamin Sklepu pod adresem internetowym https://czytaj.me

2. Klient – każdy podmiot (osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna itp.) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Produkt – dostępny w Sklepie e-book, czyli książka w postaci cyfrowej (epub, mobi i pdf), niezapisana na fizycznym nośniku, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://czytaj.me

5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

6. Identyfikator transakcji – unikalny kod transakcji, który pojawia się po opłaceniu przez Klienta Zamówienia.

7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktu/Produktów do Koszyka oraz akceptację warunków sprzedaży.

8. Umowa sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (poprzez Sklep), bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

10. Sprzedawca – osoba fizyczna, Dariusz Kondefer, zamieszkały w Warszawie, przy ul. Mołdawskiej 13a lok. 86.

Polityka prywatności sklepu internetowego czytaj.me

§1 Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu.

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest – patrz „Regulamin sklepu internetowego czytaj.me” §1 pkt 1.

4. Kontakt z Administratorem – patrz „Regulamin sklepu internetowego czytaj.me” §2 pkt 1, 2.

§2 Zasady przetwarzania danych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz (w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych) na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy.

2. Sprzedawca realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach,

b) poprzez gromadzenie plików „cookies”.

3. Dane podane w formularzach i liście mailingowej są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, zakupu Produktu/Produktów, zapisania się na listę mailingową.

4. Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji opisanych w „Regulaminie Sklepu” §9 pkt 3 i 4).

5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Klient ten ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie (za wyjątkiem sytuacji związanych z obowiązkiem przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, np. przechowywania dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości).

§3 Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. Na stronie Sklepu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – https://czytaj.me/kontakt.php

Regulamin Sklepu Internetowego czytaj.me

§1 Postanowienia wstępne

1. Sklep czytaj.me, dostępny pod adresem internetowym https://czytaj.me, prowadzony jest przez Dariusza Kondefera, zamieszkałego w Warszawie, przy ul. Mołdawskiej 13a lok. 86.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady i tryb zawierania z Klientami Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Kontakt ze Sklepem

1. Formularz kontaktowy Sprzedawcy: https://czytaj.me/kontakt.php.

2. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 501729898.

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą telefonu i formularza kontaktowego podanych w niniejszym paragrafie.

4. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00–16.00.

§3 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową typu Firefox, Chrome, Microsoft Edge,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa języka JavaScript,

d. włączona obsługa plików cookies.

§4 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykonywania przerw technicznych Sklepu związanych z koniecznymi działaniami konserwacyjnymi.

3. Przeglądanie oraz zamawianie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresu e-mail umożliwiających realizację Zamówienia.

4. Celem zezpieczenia przed nieautoryzowanym udostępnianiem/dystrybuowaniem Produktów, Sprzedawca może umieścić w nim unikalny, ukryty kod identyfikujący go z Klientem niezawierający danych osobowych. Wyżej wymieniony kod nie wpływa na dostępność treści zawartych w Produkcie.

§5 Zasady składania Zamówienia

1. Kupujący składając zamówienie na zakup Produktu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go bez zastrzeżeń akceptuje.

2. W celu złożenia Zamówienia należy:

a. wybrać Produkt/Produkty będące przedmiotem Zamówienia, następnie kliknąć „checkbox” (pole wyboru) znajdujący się obok tytułu Produktu/Produktów, następnie kliknąć przycisk „ZAMAWIAM”, który się wówczas pojawi,

b. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych Klienta oraz adresu e-mail. Opcjonalnie można wpisać dane do faktury jeśli takowa jest potrzebna,

c. zaakceptować „checkbox” (pole wyboru) „Regulaminu i polityki prywatności”, następnie kliknąć przycisk „Płatność”.

5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i opłacić zamówienie.

§6 Metody dostawy oraz płatności

1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich.

2. Klient pobiera zamówiony Produkt/Produkty bezpośrednio ze strony https://czytaj.me, po opłaceniu Zamówienia, przy pomocy platformy https://tpay.com

3. Link – przycisk „Pobierz e-booki” pojawi się w ciągu 30-60 sek. po opłaceniu Zamówienia i jest aktywny (tj. można dzięki niemu pobrać Produkt/Produkty) maksymalnie 30 min. Po tym czasie link – przycisk „Pobierz e-booki” stanie się nieaktywny i nie będzie można pobrać Produktu/Produktów.

4. W przypadku, gdy Klient nie pobierze Produktu/Produktów w wymaganym czasie lub będzie miał problemy techniczne z ich pobraniem, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy pomocy formularza kontaktowego zawartego na stronie https://czytaj.me/kontakt.php lub pod numerem telefonu: +48 501 729 898. W zaistniałej sytuacji obowiązkowe będzie podanie przez Klienta swojego imienia, nazwiska, emaila oraz unikalnego Identyfikatora transakcji.

5. Jeśli zrealizowanie opłaconego zamówienia nie będzie możliwe z przyczyn losowych lub niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przesyłając na jego adres poczty elektronicznej stosowną wiadomość i dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

6. Przekazanie linku, o którym mowa w §6 pkt. 3 osobom trzecim przez Klienta jest niedozwolone.

7. Do każdego zamówionego Produktu dałączony jest rachunek zapisany w cyfrowym formacie *.pdf

8. Jeśli Klient w momencie składania zamówienia wyraził pisemnie na stronie https://czytaj.me/formularz.php chęć otrzymania faktury oraz umieścił tam wszelkie prawidłowe dane potrzebne do jej wystawienia, to Sprzedawca zobowiązuje się wystawić ją i odesłać w formie elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia, nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą „Ustawa o prawach konsumenta” art. 38, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

2. W przypadku gdy Produkt/Produkty są uszkodzone lub brakuje części treści, albo Klient otrzyma Produkt/Produkty inne niż zamawiał, to w takich przypadkach Klientowi przysługuje prawo do rękojmi pod warunkiem podania przez Klienta swojego imienia, nazwiska, emaila oraz unikalnego Identyfikatora transakcji celem weryfikacji płatności.

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§9 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:

a. Podmiot obsługujący płatności w Sklepie,

b. Urząd Skarbowy, sąd, inne uprawnione organizacje państwowe jeśli o takie dane wystąpią.

4. W celu obsługi sprzedaży/kontaktu/mailingu niezbędne jest pośrednictwo dostawców usług IT.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§10 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postanowienia licencyjne Sklepu czytaj.me

1. Każdy Produkt oferowany za pośrednictwem Sklepu stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego.

2. Autorskie prawa majątkowe do Produktu/Produktów przysługują Sprzedawcy, zaś autorskie prawa osobiste – ich autorom.

2. Klient nie jest uprawniony do dalszej odsprzedaży Produku, udzielania dalszych licencji, odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania, utrwalania lub zwielokrotniania Produktu, dokonywania zmian/modyfikacji w Produkcie, kopiowania Produktu, usuwania zabezpieczeń, chyba że uzyska pisemną zgodę Sklepu i autora Produktu

3. Klient zobowiązuje się do zukupu Produktu tylko na własny użytek i zobowiązuję się, że żadna osoba nieuprawniona nie będzie z niego korzystać.

4. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony