Dorota Suwalska

Ch­cia­ła zo­stać zoo­logiem, wy­bra­ła więc stu­dia w Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych i za­ję­ła się li­te­ra­tu­rą. Jest au­tor­ką lub współau­tor­ką ponad dwu­dzie­stu ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Trzy z nich („Po­czet Kró­lów i Ksią­żąt Pol­skich”, „Miłka i owcza­rek ko­ronia­sty” oraz „Cień w błę­ki­cie”) zna­lazły się wśród pu­bli­ka­cji uho­norowa­nych Głów­ną Na­gro­dą w Kon­kur­sie „Świat Przy­ja­zny Dziec­ku” Ko­mi­te­tu Ochro­ny Praw Dziec­ka. Ko­lej­ne trzy („Bruno i sio­stry”, „Czar­ne Je­zio­ra” i „Ta­blet­ki na do­rosłość”) o­trzy­ma­ły Wy­róż­nie­nie Li­te­rac­kie Kon­kur­sie Pol­skiej Sek­cji IBBY Książ­ka Roku. „Czar­ne Je­zio­ra” wy­róż­nio­no rów­nież w IX Kon­kur­sie Li­te­ra­tu­ry Dzie­cię­cej im. Ha­li­ny Skro­bi­szew­skiej, a książ­ka „Nie wszyst­ko złoto, co złote” z serii Wta­jem­ni­czeni zdo­by­ła dru­gie miej­sce w Kon­kur­sie Sa­mo­chodzi­kowa Książ­ka Roku oraz wy­róż­nie­nie dla naj­lep­szej książ­ki w sa­mo­chodzi­kowych kli­ma­tach dla młod­szych czy­tel­ni­ków. Au­tor­kę dwu­krot­nie no­mi­nowa­no do mię­dzy­na­ro­dowej na­gro­dy Astrid Lind­gren Me­mo­rial Award. Jej książ­ki i opowia­dania tłu­ma­czo­no na hisz­pań­ski, sło­weń­ski, ukra­iń­ski, fran­cu­ski i nie­miec­ki a także… na język prze­strzeni. To ostat­nie do­ty­czy li­te­rac­ko-in­ter­neto­wego pro­jek­tu „www.te­ra­pia”.

Strona autorki: suwalska.info

Blog

Facebook